فصلنامه مالی و بانکداری، یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی و با همت گروه مالی و بانکداری این دانشگاه منتشر می‌شود. این نشریه با تمرکز بر موضوعات به روز حوزه مالی و بانکداری و با نگاهی کاربردی به مسائل این حوزه، ایجاد شده است. به منظور دسترسی آسان به آخرین یافته‌های پژوهشی مالی و بانکداری، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه‌گذاری شده است.

صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول:
داود حسین پور

سردبیر:
جعفر باباجانی

دبیر تخصصی:
مسلم پیمانی امیر حسین ارضا

مدیر داخلی:
میترا امینی سپهر

مدیر اجرایی:
مسلم نیلچی


دوره انتشار: فصلنامه