نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری بانکداری، تهران، ایران

10.22054/fiba.2023.74363.1000

چکیده

یکی از موضوعات مطرح در تحقیقات مرتبط با اقتصاد پولی و مالی در سالیان اخیر، نحوه واکنش بازار سرمایه به سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی است. به طور خاص این سوال مطرح است که پاسخ شرکت‌های فعال در اقتصاد به تغییر در میزان دسترسی به منابع مالی برون سازمانی (به عنوان نمونه تامین مالی از بازار بدهی) در نتیجه تغییر در سیاست‌های پولی چگونه خواهد بود و کیفیت گزارشگری مالی در این میان چگونه نقش آفرینی می‌نماید. با عنایت به مراتب یاد شده، در این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست‌های پولی بر عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی پرداخته شده است. جهت اندازه گیری سیاست‌های پولی، عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی، به ترتیب از شاخص‌های حجم نقدینگی، تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اقلام تعهدی اختیاری (مدل کاسنیک) استفاده شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی بین سال‌های 1391 تا 1400، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی انقباضی منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. مضافا نتایج این مطالعه مبین آن است که کیفیت گزارشگری مالی، رابطه بین سیاست های پولی و عدم تقارن اطلاعاتی را تشدید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of monetary policies on the information asymmetry of companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohamadreza asiaie 1
  • mohsen khodabakhsh 2
  • mahdi mahmoudi 3

1 audit management

2 The Board of Directors of the Stock Exchange and Securities Organization

3 financial manager

چکیده [English]

A topic of recent monetary and financial research is how the capital market reacts to the central bank''s monetary policies. In particular, the question is how the response of the companies active in the economy to the change in access to external financial resources (for example, financing from the debt market) will be as a result of the change in monetary policies, And how does the quality of financial reporting play a role in this? thus, we investigated, the impact of monetary policies on information asymmetry, emphasizing the role of financial reporting quality. To measure monetary policies, information asymmetry and quality of financial reporting, indicators of liquidity volume, a price difference of stock buy and sale, and optional accrual items used respectively. Using a sample of 119 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period between 2013 to 2022 shows that contractionary monetary policies lead to an increase in information asymmetry and the quality of financial reporting intensifies this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policies
  • information asymmetry
  • quality of financial reporting
  • volume of liquidity