اهداف و چشم ­انداز:

هدف اصلی نشریه مالی و بانکداری،  فراهم نمودن محیطی پویا و علمی برای کلیه پژوهشگران حوزه مالی و بانکداری است. این نشریه با تاکید بر موضوعات به روز دنیا و مسائل کاربردی ملی و بین‌­المللی، در پی بهبود وضعیت علمی و عملی مالی و بانکداری کشور و جهان است. بدین ترتیب محورهای اصلی موضوعات مد نظر این نشریه مسائل روز و عملیاتی حوزه مالی و بانکداری بوده و در پی انتشار مقالاتی در خصوص موضوعاتی مانند موارد ذیل است:

  • ابزارها، بازارها و نهادهای مالی ملی و بین­المللی
  • سرمایه­‌گذاری
  • اوراق مشتقه و مدیریت ریسک
  • مالی شرکتی
  • تامین مالی
  • بانکداری ملی و بین المللی
  • مالی و بانکداری اسلامی
  • مالی و بانکداری نوین مانند مباحث بلاک چین، مالی غیر متمرکز و ...