نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

10.22054/fiba.2024.75878.1008

چکیده

هدف این پژوهش آزمون اثرگذاری مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق نقش تعدیل گر متغیرهای حاکمیت شرکتی بر شاخص مدیریت سود تعدیل شده جونز برای گروه بانکها و مؤسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، متغیرهای مستقل، کارت امتیازی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و عوامل حاکمیت شرکتی، شاخص مدیریت سود تعدیل شده جونز به عنوان متغیر وابسته و اندازه شرکت، اهرم مالی و سن به عنوان متغیرهای کنترلی هستند. جامعه پژوهش با توجه به موضوع و کاربرد آن برای گروه بانکها و مؤسسات مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مطالعه 41 بانک و مؤسسه مالی اعتباری نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از داده های نمونه آماری مورد نظر از سال 1397 تا پایان سال 1401 به مدت پنج سال برای جمع آوری استفاده شد. در این تحقیق، تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت به بررسی فرضیه می پردازد. نتایج نشان داد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و شاخص مدیریت سود تعدیل شده جونز شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره به عنوان عوامل حاکمیت شرکتی، رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و شاخص مدیریت سود تعدیل شده جونز را اصلاح می کند. اما مالکیت دولت بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و شاخص مدیریت سود تعدیل شده جونز شرکت تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Testing the impact of social responsibility through the moderating role of corporate governance variables on Jones' adjusted earnings management index for the group of banks and financial institutions listed in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Akbar Bagheri 1
  • Hassan Abagheri 2
  • Delaram Torabi 2
  • Ebrahim Molla Ahmadi Namin 2

1 Assistant Professor, Department of Economics, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

2 PhD Student, Financial engineering, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to test the effect of social responsibility through the moderating role of corporate governance variables on Jones' adjusted earnings management index for the group of banks and financial institutions admitted to the Tehran Stock Exchange. In this research, the independent variables are the corporate social responsibility scorecard and corporate governance factors, Jones' adjusted earnings management index as the dependent variable, and company size, financial leverage, and age as the control variables. According to the topic and its application, the research community is for the group of banks and financial institutions active in the Tehran Stock Exchange. In this study, 41 banks and credit financial institutions were selected. In this research, the data of the desired statistical sample was used to collect for five years from 2017 to the end of 2011. In this research, multivariate regression analysis using panel data method with fixed effects examines the hypothesis. The results showed that there is a direct and significant relationship between social responsibility and the adjusted earnings management index of Jones Company. Board size and board independence as factors of corporate governance moderate the relationship between social responsibility and the Jones adjusted earnings management index. But government ownership does not affect the relationship between corporate social responsibility and the adjusted earnings management index of Jones Corporation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • corporate governance
  • Jones Adjusted Earnings Management Index
  • Banks and Financial Institutions Group
  • Tehran Stock Exchange