نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مالی، مهندسی مالی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه شهید بهشتی

10.22054/fiba.2024.74765.1002

چکیده

مقدمه: نوسانات و شوک های وارده به بازارها با توجه به درجه مقاومت و انعطاف پذیری بازارها اثرات متفاوتی بر بازارها دارد در برخی از بازارها اثرات شوک های وارده مدتی پس از اصابت تعدیل می شود اما در برخی دیگر از بازارها منجر به آسیب و اختلال در عملکرد بازارها می گردد.
هدف: با توجه به نقش تحریم های اقتصادی در سرریز شوک به بازارها، این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز شوک دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد.
روش: پیشینه تحریم های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای غربی نشان می دهد در دوره هایی شدت این تحریم ها افزایش یافته و در دوره هایی نیز از شدت این تحریم ها کاسته شده است لذا برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز شوک، دوره پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره با تحریم های شدید و دو دوره عدم وجود تحریم های شدید دسته بندی شدند و در ادامه داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA- AGARCHمورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان دهنده سرریز شوک از بازارهای ارز و سکه طلا به بازار سهام برای دوره های دوم و چهارم پژوهش است. اما برای دوره های اول و سوم که دوره تحریمی غیر شدید می باشد هیچ گونه اثر سرریز شوک مشاهده نشد. همچنین ماندگاری شوک های وارده در دوره های تحریمی شدید در مقایسه با دوره های تحریمی غیر شدید بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating And Analyzing Economic Sanction effect in Shock Spillover to Stock, Currency and Gold coin Markets

نویسندگان [English]

  • mohammadbagher mohammadinejad 1
  • mohammad EQbalnia 2
  • jalal sadeghi sharif 3

1 Shahid Beheshti university

2 kharaaazmi univesity

3 shahid beheshti university

چکیده [English]

Introduction: volatilities and shocks hit to markets have different effect depending on the robustness and flexibility of markets. shocks might adjust in some markets a while after hitting while for some others might cause damage and disorder.
Objective: considering the role of economic sanction in the shock spillover to the markets this study examines and measures shock spillover effect in different time periods of economic sanction.
Methods: In this order we collect daily data of sock, currency and gold coin markets for the periods of 2008 to 2022 by applying the VARMA-AGARCH model for analyzing and surveying. For more precise survey of sanction role in return spillover we divided research periods into four sub periods included two periods of harsh sanction and two periods of no harsh sanction.
Results: Result presented shock spillover from currency and gold coin markets to stock market for second and fourth time periods of research, which are proxy of severe sanction. Any shock spillover effect for first and third time periods of research, which are proxy of no severe sanction was not seen. Also shock spillover from currency market to gold coin market for whole periods was revealed. Beside result showed long term persistence of shock at periods of severe sanction was more than at periods of no severe sanction in comparison.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sanction
  • Shock spillover
  • Currency market
  • gold coin market
  • stock market