مدیر مسئول


داود حسین پور دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 • dhp748gmail.com
 • 09125755226

سردبیر


جعفر باباجانی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دبیر تخصصی


امیر حسین ارضا استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 • ah.erzaatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر انواری رستمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

 • anvarymodares.ac.ir
 • 021- 22202335

اعضای هیات تحریریه


امید پورحیدری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعضای هیات تحریریه


علی رحمانی استاد دانشگاه الزهرا

حسابداری وجنبه های مختلف مالی

اعضای هیات تحریریه


سعید فراهانی فرد استاد دانشگاه قم

 • saeed.farahanifardgmail.com

اعضای هیات تحریریه


عبدالساده نیسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

 • a_neisyatu.ac.ir
 • 02188723265

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین قائمی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 • ghaemi_dyahoo.com
 • 09124980489

اعضای هیات تحریریه


مسلم پیمانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 • m.peymanygmail.com
 • 09128462878

اعضای هیات تحریریه


عباس افلاطونی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محمدهاشم بت شکن دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 • mh.botshekangmail.com
 • 09121124345

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا فرزین دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 • b_farzinyahoo.com
 • 09128487521

اعضای هیات تحریریه


سعید فتحی دانشیار دانشگاه اصفهان

 • s.fathiase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن ابراهیمی سروعلیا دانشیاردانشگاه علامه طباطبائی

 • ebrahimi2020yahoo.com
 • 09122973238

مدیر داخلی


میترا امینی سپهر دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ ایران اسلامی

 • mitra.sepehryahoo.com
 • 021-48392810

جانشین سردبیر


امیر حسین ارضا استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 • ah.erzaatu.ac.ir